ОБАВЕШТЕЊЕ

ОД 02.10.2023. године
почиње издавање и продуживање
СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА
од 10 до 13 часова

Студентски центар „Суботица“

Потребна документација:

  1. Образац K1 (тачно и читко попуњен и оверен од стране факултета). Захтев се може преузети у  студентским домовима “Боса Милићевић” и “Иво Лола Рибар” и на интернет страници www.scsu.org.rs.
  2. Уплата на рачун Студентског центра
    • 2200 дин за издавање нове картице
    • 1200 дин за продужење картице
    • 1500 дин за издавање дупликата (замена)

Број рачуна: 840-31393845-64

Модел: 97

Позив на број: 65-02328-04-01-742317-00

Сврха уплате: Издавање нове картице, продужење картице или издавање дупликата

Прималац: Студентски центар “Суботица”, Сегедински пут 11, 24000 Суботица

  1. Индекс и лична карта на увид
Napomena:

 


 

Студенти који су конкурисали и остварили право на смештај на терет буџета РС треба да поднесу само доказ о уплати.

Самофинансирајући студенти су у обавези, као и студенти који су на буџету а нису остварили право на смештај у студентским домовима, да поднесу комплетну документацију за издавање / продужење студентске картице 1+2+3.

Студенти који су изгубили студентску картицу или је неисправна услед физичких оштећења а није истекао датум важења, морају прво поднети захтев за издавање дупликата (добија се у ИТ служби), поднети доказ о уплати (1500 дин) и тек тада је могу продужити под горе наведеним условима.

Преузимање картица искључиво лично.

 

Студентски центар "Суботица"
Сегедински пут 11
24000 Суботица
ПИБ: 100960690
Текући рачун
840-31393845-64
Позив на број:
65-02328-04-01-742317-00
За студентске погодности и осигурање брине се