Štampa

Šta je ugovor o jemstvu?

Ugovor o jemstvu je ugovor između poverioca i jemca, u pisanoj formi, u kom se jemac obvezuje da će prema poveriocu ispuniti punovažnu i dospelu obavezu dužnika, ako ovaj to ne učini. U ugovoru o jemstvu je naznačeno šta popunjava student a šta jemac.


Ko može da bude jemac? 

  1. Jemac u radnom odnosu treba da bude lice koje radi kod poslodavca na neodređeno vreme, i u tom cilju treba da izvrši overu potpisa poslodavca kod koga je zaposlen, ispod teksta ovog ugovora.
  2. Jemac penzioner uz ugovor treba da dostavi kopiju ili original čeka od zadnje penzije
  3. Poljoprivredni radnik, osnivač SZR ili STR ili privrednog društva treba da dostavi Poveriocu uz ovaj ugovor uverenje o plaćenom porezu i potvrdu da je zaposlen. 

Šta je Ugovor o stanovanju?

Ugovor o stanovanju je ugovor koji student potpisuje sa direktorom Studentskog centra Subotica. Ugovor se preuzima prilikom useljenja.


Šta je Prijava na konkurs - Uverenje o statusu?

Prijava na konkurs - Uverenje o statusu je dokument koji dokazuje status studenta i koji je potrebnan studentu kako bi se na osnovu njega obračunao broj bodova na rang listi. 

Obrazac Prijave na konkurs - Uverenje o statusu je podeljen u dva dela. Prvi deo je prijava na konkurs koja sadrži lične podatke studenta i taj deo, čitko i štampanim slovima, popunjava student. Drugi deo prijave je uverenje o statusu koji sadrži podatke o toku školovanja a popunjava ga i overava odgovorno lice na visokoškolskoj ustanovi - fakultetu.

Prijavu na konkurs - Uverenje o statusu možete podići u studentskim domovima Bosa Milićević (Segedinski put br. 11, kod Ekonomskog fakulteta) i Ivo Lola Ribar (Ferenca Sepa 5. kod Hale sportova) kao i na sajtu Studentskog Centara "Subotica" na adresi www.scsu.org.rs.


Lekarsko uverenje?

Lekarsko uverenje izdaje isključivo i jedino studentska ambulanta koja se nalazi u okviru st. doma “Bosa Milićević”.

Troškovi lekarskog pregleda se uplaćuju isključivo Domu zdravlja Subotica na žiro račun 840-766667-94 poziv na broj 1800.

Lekarsko uverenje se predaje prilikom useljenja što znači da se lekarski pregled obavlja nakon objavljivanja konačne rang liste a pre useljenja.Primer uplatnice 

За студентске погодности и осигурање брине се