O nama

Štampa

 

Studentski centar „Subotica" organizovan je kao Ustanova od posebnog značaja čiji je osnivač Ministarstvo prosvete i sporta Srbije. Treba napomenuti da je Omnibusom deo ovlašćenja ali i obaveza prenešen na Autonomnu pokrajinu Vojvodinu ali je i dalje Ministarstvo prosvete Srbije nezaobilazna kuća u rešavanju važnih pitanja vezanih za funkcionisanje Studentskog centra „Subotica".

Studentski centar „Subotica" je 12.10.1970. zvanično registrovan u Sudu kao posebno pravno lice. Međutim, u drugačijem organizacionom obliku i pod patronatom Ekonomskog fakulteta Subotica, organizacija ishrane i smeštaja studenata odvija se u Subotici još od 1960. godine od momenta osnivanja Ekonomskog fakulteta, ali neke naznake kreiranja studentskog standarda mogle bi se uočiti još u periodu između dva svetska rata jer je u to vreme u Subotici postojao Pravni fakultet, ali još se niko nije ozbiljnije bavio ovim problemom.

Treba pomenuti da još 31.03.1964. godine Skupština opštine Subotica, Odeljenje za opštu upravu i unutrašnje poslove, svojim Rešenjem registruje „Belu lađu" kao studentski restoran. Formira se i Studentski dom koji zajedno sa "Belom lađom", a pod patronatom Ekonomskog fakulteta i lokalne uprave Subotice pokriva organizaciju potreba studentskog standarda. Rešenjem Skupštine opštine Subotica dana 31.03.1967. godine dobija na trajno korišćenje dve zgrade sa zemljištem u Dudovoj šumi, a radi smeštaja studenata. To je bio značajan korak u poboljšanju uslova života studenata ali ne i dovoljan. Problemi su se stalno detektovali sa povećanjem broja studenata pa je Ekonomski fakultet 1969. godine kod Univerziteta u Novom Sadu pokrenuo inicijativu za osnivanje posebne ustanove Studentski centar jer slične su već postojale u Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima.
Ideja je bila da se osnuje posebna radna organizacija koja će se baviti pokrivanjem studentskog standarda. Nakon te inicijative ubrzo stiže reakcija pa samoupravni organi Univerziteta zaključuju:

1) Da se na zahtev Ekonomskog fakulteta u Subotici osnuje Studentski centar u Subotici,

2) "Studentski dom" prestaje sa radom u dosadašnjem statusu i nastavlja sa radom u okviru Studentskog centra,

3) Sredstva za početak rada Studentskog centra u Subotici obezbediće Univerzitet u Novom Sadu.

Na osnovu ovih zaključaka 29.06.1970.godine Univerzitet u Novom Sadu donosi Rešenje kojim osniva Studentski centar „Subotica".

Студентски центар "Суботица"
Сегедински пут 11
24000 Суботица
ПИБ: 100960690
Текући рачун
840-31393845-64
Позив на број:
65-02328-04-01-742317-00
За студентске погодности и осигурање брине се